ATHENEUM MAASLAND

Visie op leren

ü  vertrekken vanuit de leefwereld en de belangstelling van de leerlingen

ü  streven naar een sterke band tussen de leerstof en de realiteitsbeleving van de leerlingen

ü  plaats voor individuele keuzemogelijkheden en groepsoverleg

ü  grote complementaire rol voor de leraar in de didactische verwerking van de leerinhouden en het realiseren van differentiatie

ü  leren bekijken op lange termijn

ü  leren bevorderen door deelname aan situatie- en cultuurgebonden activiteiten en praktijken, dus maximale inbreng vanuit de leefwereld en de interesses van de leerlingen

Onderwijs dat vertrekt vanuit de leerling

ü  leraar luistert actief, bevraagt leerlingen, creëert communicatiemogelijkheden

ü  de mondigheid, het positieve zelfbeeld en de motivatie op die manier bevorderen

Omgaan met verschillen

ü  Uitgangspunt: onderwijs is niet de leerlingen volproppen met kennis maar het leren van kennis aanwakkeren

ü  de leerlingen zijn uniek en dus verschillend

ü  de verschillende leerinhouden en werkvormen afstemmen

ü  rekening houden met verschillen in leerstijlen

 Zelfbeeld en persoonlijkheidsvorming

ü  ieder individu moet in de samenleving maximale ontplooiingskansen krijgen

ü  een grote weerbaarheid en zelfredzaamheid opbouwen om van jongs af te leren verantwoordelijkheid te dragen

ü  een positief zelfbeeld ontwikkelen en zelfmotivatie bevorderen

ü  zoveel mogelijk leren door ervaren, door experimenteren, door ontdekken, door zelf beleven en zelf sturen, door het zelf bepalen van keuzes en het aanvaarden van de consequenties ervan

ü  gedragsproblemen aanpakken via gesprek, overleg en verwijzing naar de consequenties van de afgesproken regels

ü  coöperatief klasklimaat creëren waarin groepswaarden van groter belang zijn dan de strikt individuele

Grote sociale gerichtheid

ü  sterke sociale visie

ü  samenwerking tussen leerlingen enerzijds en tussen leerlingen en volwassenen anderzijds is de regel en vervangt concurrentiebevorderende werkvormen

ü  leren in gemengde groepen

ü  heterogeniteit als een meerwaarde: leeftijdsverschillen, verschillen in interesses, aanleg en ontwikkeling, verschillen inzake competenties,….

ü  benadrukken van waarden als solidariteit en wederzijds respect

Groepsdynamiek

ü  leerlingen zijn lid van de groep en toch een individueel persoon

ü  leraar en leerlingen zijn één groep

ü  samenwerkingsverbanden creëren tussen leraar en leerlingen , maar ook tussen de leerlingen onderling

ü  leerlingen hebben medezeggenschap in de school via kringgesprekken en praatrondes

ü  de leerling binnen zijn brede context bekijken, dus ouders zijn partners van de school en hebben recht op een duidelijke plaats in werkgroepen en allerhande overlegmogelijkheden. 

Participatie

ü  participatie en medezeggenschap leiden tot betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van zichzelf en van de groep

ü  via leerlingenparticipatie de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsbesef verhogen, maar ook de ruimte van creativiteit, autonomie en teamwork

ü  via de ontwikkeling van een dialoogcultuur een positief zelfbeeld creëren en opvoeden tot burgerzin, met respect, verdraagzaamheid, solidariteit en kritische zin tot gevolg

ü  deelname van alle betrokkenen dus ook van ouders; zij worden gezien als deskundigen van de eigen kinderen terwijl leraren begrepen worden als deskundigen van de klasgroep en de plaats van de leerling in die groep

Reflectie en zelfevaluatie

ü  kritisch, reflectief en creatief onderwijs

ü  vele observatie en een goed leerlingvolgsysteem

ü  sterk uitgewerkte evaluatiesystemen en zelfevaluatiesystemen, die aanleiding vormen tot overleg met alle betrokkenen (leerling, ouders, andere leraren, externe deskundigen,…)

ü  zelfstandig werk, bijdragen aan projecten en leiding van groepsvergaderingen worden geëvalueerd in een rapport

ü  evenveel belang hechten aan de sociale ontwikkeling, als aan de groei van de kennis, vaardigheden en attitudes

ü  rapporten beogen noch de concurrentie tussen noch de classificatie van leerlingen en zijn daarom bij voorkeur beschrijvend. De cijfers worden uitsluitend diagnostisch aangewend.

ü  teamevaluatie

Rol van de leraar

ü  leraar als begeleider van het leer- en groeiproces van de leerlingen

ü  leraar geeft structuur aan leeractiviteiten en projecten, stelt uitdagende vragen, verstrekt hulp en feedback aan leerlingen waar dat nodig is en houdt rekening met de individuele noden van de leerling

ü  aandacht voor probleemoplossende activiteiten, voor reflectie over tussenstappen en eindresultaten

ü  leraar blijft aanwezig in het hele leerproces, maar vervult er een coachende functie

ü  leraar zet leerlingen aan tot zelfsturend en levenslang leren

ü  leraar is opvoeder dus bereid tot luisteren, empatisch, heeft oog voor welbevinden

De school als leerplek

ü  bijzondere aandacht voor de materiële uitbouw van de school: inrichting van de lokalen, gangen en open ruimtes, gezelligheid en huiselijke warmte

ü  openstaan voor de moderne technologie